Om verksamheten

Åldrar: 0–0

Om verksamheten

Åldrar: 0–19

NORRBUS – Samverkan kring barn och unga i Norrbotten

I östra Norrbotten samarbetar kommunernas och landstingens verksamheter för att kunna ge rätt stöd och hjälp till våra barn och unga.

I samarbetet används en NÄTVERKSMODELL. Det innebär att den personal som upptäcker ett behov av stöd, utredning eller insatser hos ett barn eller ungdom, ska se till att det tas upp i den egna verksamheten, frågan ska också lyftas om det finns behov av hjälp och stöd från annan verksamhet än den egna.

Om barnets/den unges kan antas behöva hjälp av en kompetens som finns i annan verksamhet än den egna, ska personal prata med barnets föräldrar och kalla till ett NÄTVERKSMÖTE där flera kompetenser kan försöka förstå vad som behöver göras.

På NÄTVERKSMÖTET görs en överenskommelse tillsammans med barnet/den unge och föräldrarna om vad som ska göras. Överenskommelsen skrivs ned för att det ska vara tydligt hur, och av vem stödinsatser ska genomföras. Det planeras även in ett uppföljningsmöte.

Under tiden stödinsatser pågår har barnet/den unge och föräldrarna en särskild person, en SAMORDNARE, som håller kontakt med dem som finns med i arbetet enligt överenskommelsen. Till samordnaren kan man vända sig med frågor och för att få önskad information.

Norrbus gemensamma riktlinjer för samverkan Gemensamma riktlinjer för Norrbottens kommuner och Norrbottens läns landstings för att samordna insatser kring barn och unga och deras familjer som är i behov av stöd från flera aktörer.

Norrbus-överenskommelse-2013

Så här skapar vi nätverksmöten – Rutiner rutiner & checklista för personal.

Grönt-kort-version-2014-01

Dokumenten öppnas i användarens dator, när de sparas är det hos användaren.

Norrbus-föräldrainfo-120523
Norrbus-kallelse-131128
Norrbus-sekretessamtycke-120625
Samordnad-individuell-plan-SIP-Bilaga-2-NorrbusUppföljning-av-SIP-1205

Avvikelserapport

Blanketten skickas till förvaltningshefen för skolan i respektive kommun. I Kalix skickas den beroende på var ärendet hör hemma till förvaltningschefen för förskola/grundskola eller till förvaltningschefen för gymnasieskolan.
Avvikelserapport-blankett-2013-05

Som vårdnadshavare kan du anmäla avvikelse med nedanstående blankett.

Avvikelserapport-vårdnadshavare-2014-081

Rutin för avvikelsehantering

Rutin-Avvikelsehantering-2013-05

Utvärdering av genomförda nätverks-/samverkansmöten

Antal-ärenden-110217

Utvärderingar av genomförda nätverksmöten kommer att ske regelbundet. För att uppföljningen ska vara möjlig att genomföra måste genomförda nätverksmöten registreras.